Admissió d'alumnat curs 2018/2019 (7/05/2018)

Comparte en: Facebook Twitter


Es recomana fer la inscripció per INTERNET en la pàgina:

http://www.ceice.gva.es/web/admision-alumnado

ACREDITACIÓ DELS CRITERIS D'ADMISSIÓ

 ACREDITACIÓ DE DOMICILI:

El domicili es pot acreditar de dues formes; per domicili familiar o per domicili laboral:

Domicili Familiar: DNI del pare/mare o tutor/a i d'un rebut recent d'aigua, llum, telèfon o contracte de lloguer.

Domicili Laboral: Document de l'empresa que acredite suficientment la relació laboral el domicili del centre de treball.

CRITERI DE DISCAPACITAT:

Certificat emés per la Conselleria de Benestar Social que acredite el grau de discapacitat.

FAMÍLIA NOMBROSA:

Títol oficial de família nombrosa expedit per la Conselleria.

(No és suficient el llibre de família).

FAMÍLIA MONOPARENTAL:

Títol oficial de família monoparental expedit per la Conselleria.

(No és suficient el llibre de família).

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS

Certificat del centre on l'alumne curse estudis de règimen especial.

ESPORTISTES D'ÈLIT:

Fotocopia del DOCV on aparega el nom del sol·licitant en la llista aprovada per la Direcció General d'Esports.

RESULTATS ACADÈMICS

ALUMNES DE BATXILLERAT:

Certificat on aparega la nota mitjana obtinguda en Educació Secundària Obligatòria (Annex XVII).

ALUMNES D'ESO:

Certificat de notes del curs acadèmic anterior.   

PRIORITAT D'ACCÉS AL CENTRE

1. L'alumnat amb règiment d'acolliment familiar o residencial.

     (acreditat amb la sentència judicial o certificat corresponent)

2. Les víctimes de violència de gènere o terrorisme.

     (acreditat amb la sentència judicial o certificat corresponent)

3. Desnonament familiar.

     (acreditat amb la sentència judicial o certificat corresponent)

4. Els esportistes d'èlit que entrenen en la zona d'influència.

     (acreditat amb el certificat corresponent)