Documentació a aportar junt amb la sol·locitud d'accés a FPB

Comparte en: Facebook Twitter

DOCUMENTACIÓ A APORTAR JUNT AMB LA SOL·LICITUD D'ACCÉS

1.

Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant (DNI, NIE, Llibre de família)  (Cal complir 15, 16 o 17 anys en l’any natural)

2.

Certificat acadèmic amb qualificacions acadèmiques del 1r cicle d'ESO

3.

Consell orientador de l'eqiuip docent per a la incorporació a un cicle de FPB

4.

Document de consentiment dels pares per a la incorporació a un cicle de FPB

5.

En el supost d'accedir per la reserva de discapacitats:

 5.1

Certificat del dictamen emés per l'òrgan competent

5.2

Declaració en què manifeste el coneixement d'aprenentatge i criteris d'avaluació del cicle de FPB que sol·licita cursar